google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

Elektrosmog

en Gezondheid

Elektromagnetische straling heeft invloed op mens, dier en natuur en de lagentermijn-gezondheidseffecten van straling zijn reden tot zorg.

Elk land heeft veiligheidslimieten vastgesteld voor de hoeveelheid straling waaraan haar burgers blootgesteld mogen worden, maar deze limieten kunnen per land verschillen. En er zijn EU-richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid die moeten voorkomen dat werknemers ziek worden door straling.

De vraag is dus niet of straling invloed kan hebben op de gezondheid, maar of het schadelijk voor de gezondheid is, in welke mate het schadelijk is, bij welke veldsterktes en wat precies de effecten op de gezondheid zijn op lange termijn; dáárover is nog geen overeenstemming.

Deskundigen staan lijnrecht tegenover elkaar als het over straling gaat.

Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling schadelijk voor de gezondheid is maar er zijn ook legio onderzoeken die dit niet aantonen. Deskundigen staan lijnrecht tegenover elkaar als het over dit onderwerp gaat. Berichten in de media spreken elkaar tegen en het ene land neemt maatregelen en licht burgers voor waar andere landen besluiten dat niet doen. De waarheid is dus lastig te vinden.

Terwijl er vanuit onze overheid geruststellende geluiden klinken, blijkt er wel degelijk ‘iets’ aan de hand te zijn met onze dagelijkse portie straling. De Raad van Europa adviseert sinds 2011 wifi en mobiele telefoons uit scholen te weren. Frankrijk verbiedt sinds januari 2014 reclame op alle draadloze apparaten voor kinderen onder de 14 jaar (denk aan tablets, gaming, mobiele telefoons) en mobiele telefoons staan sinds 2012 op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’van de WHO. 

Ook maken steeds meer mensen melding van gezondheidsklachten die ze zelf in verband brengen met straling. Maar op de vraag of blootstelling aan straling schadelijk is voor de gezondheid, en in welke mate, daar is dus nog geen éénduidig antwoord op. Meer onderzoek, met name ook naar de langetermijneffecten, is nodig.

Langetermijneffecten van straling zijn reden tot zorg.

Draadloze technologie is ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten voldoende onderzocht en bekend zijn. We weten dus nog niet wat de effecten daarvan op langere termijn zijn en of het al dan niet schadelijk is. Meer onderzoek (en tijd) is nodig om uitsluitsel te krijgen. Ondertussen worden onze kinderen met een vanzelfsprekendheid dagelijks langdurig blootgesteld aan straling alsof het bewezen veilig is. Wel wordt er steeds meer gewaarschuwd (óók door overheden) om uit voorzorg blootstelling aan straling te verminderen daar waar dat mogelijk is. 

Het lijkt het erop dat met name kinderen en de ongeboren vrucht risico lopen. Steeds meer artsen en wetenschappers waarschuwen dan ook om de blootstellling van zwangere vrouwen en kinderen te reduceren

Elektrosmog en wifi

Artsen luiden de noodklok in het Het Freiburger Artsen-appèl

Wereldwijd signaleren steeds meer artsen, specialisten en medische wetenschappers een toename aan gezondheidsklachten ten gevolge van straling. Sinds 2002 hebben meer dan 1000 artsen en meer dan 36.000 mensen wereldwijd het Freiburger Appèl ondertekend waarin ze onderschrijven dat ze een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken hebben geconstateerd.

 

En waarin ze bevestigen dat deze toename van gezondheids- en welzijnsproblemen gelijktijdig op treedt met een toename van stralingsbelasting in de leefomgeving bijvoorbeeld door de installatie van een zendmast of gebruik van mobiele telefoon en/of draadloze (DECT) huistelefoon. Het Appèl is een oproep om de blootstelling van de bevolking aan deze velden te verlagen, een bewustere omgang met elektrische en draadloze technologie te stimuleren en beleid te baseren op alle wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften en hierop geen schifting toe te passen zoals de Nederlandse Gezondheidsraad doet.

Elektromagnetische straling: een prikkelbombardement

Niet alleen artsen, maar ook mensen zelf maken steeds vaker melding van gezondheidsklachten ten gevolge van blootstelling aan straling. Voor kinderen die gevoelig zijn voor prikkels (o.a. HSP, ADD, ADHD, PDD-NOS en autisme) kan straling van draadloze technologie worden ervaren als een bombardement aan prikkels. Dit heeft te maken met de onnatuurlijk hoge frequentie en  intensiteit, onnatuurlijke golfvorm (geen sinusvorm maar een blokvorm) en een onnatuurlijk patroon (gepulseerd) . Ook al is straling niet te zien of te horen, ons zenuwstelsel neemt het wel waar. Deze prikkels kunnen bijdragen aan het ontstaan van klachten als concentratieproblemen, vermoeidheid, slaapproblemen of hyperactiviteit en soms zijn ze er misschien zelfs wel de oorzaak van. Zeker voor sensitieve kinderen is uit het bewust omgaan met straling veel winst te behalen en zijn voorzorgsmaatregelen, ook op school, geen overbodige luxe.

De nadruk in beleid met betrekking tot straling ligt op kinderen

In het advies van de Raad van Europa en in het beleid in de landen om ons heen ligt de nadruk op kinderen. Aangenomen wordt dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor de mogelijk negatieve gevolgen van straling. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en ook hun schedel is meer doorlaatbaard voor straling van de mobiele telefoon. 

bottom of page