google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

Algemene Voorwaarden
Ecologisch Bouwen en Wonen

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nr 32077629.                                                         

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveranties en prestaties die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van Living Earth.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

 

Artikel 1   Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer i.c. Living Earth VOF . De eigenaar van Living Earth is dhr. G.J. Barham.

 • b. afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een leverantie of prestatie verricht. Daar waar in deze algemene voorwaarden het woord afnemer wordt gebruikt, wordt zowel de zakelijke afnemer als de consument bedoeld.

 • b.1 zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 • b.2 consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 • c. overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand is gekomen. De schriftelijke overeenkomst bestaat uit een offerte en/of prijsinformatie en/of één of meer (aanvullende) schriftelijke bepalingen.

 • d. afleveren: feitelijke aanbieding aan afnemer van de overeengekomen goederen.

 • e. opleveren ; fysieke oplevering: het gebruiksklaar  ter beschikking stellen door ondernemer van de overeengekomen goederen en/of het overeengekomen werk dan wel de overeengekomen prestatie.

 

Artikel 2   Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ondernemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.    Zakelijke afnemers:

       Algemene voorwaarden van zakelijke afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat zij met uitsluiting van de voorwaarden van ondernemer op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van ondernemer en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van ondernemer.

4.   Zakelijke afnemers:

      Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5.    Consumenten:

      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze met instemming van ondernemer schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3   De Overeenkomst

1. De overeenkomst ; aanvaarding van de overeenkomst

a. De overeenkomst wordt door ondernemer op schrift gesteld.

b. De overeenkomst bevat een omschrijving van uit te voeren werkzaamheden dan wel uit te voeren herstelwerkzaamheden. De overeenkomst geeft inzicht in de prijsstelling van uit te voeren werkzaamheden dan wel in de prijsstelling van uit te voeren herstelwerkzaamheden.

      b.1 In geval van aangenomen werk is sprake van een vooraf bepaalde prijs tegen welke met name genoemde         werkzaamheden zullen worden verricht.

      b.2 In geval van werk in regie geeft ondernemer inzicht in aard en globale omvang van de werkzaamheden, uur- en/of dagtarief, eventuele eenheidsprijzen van benodigde materialen alsmede de prijzen van  andere zaken welke voor de uitvoering van de overeenkomst relevant of noodzakelijk zullen zijn. Indien mogelijk geeft ondernemer daarbij een richtprijs.  

c. Ondernemer voorziet de overeenkomst van een datum van opstelling. Alle overeenkomsten hebben, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt, een geldigheidsduur van 60 dagen te rekenen vanaf de datum van de overeenkomst. Ondernemer is slechts aan de overeenkomst gebonden, indien de aanvaarding door afnemer binnen  60 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

 1. De door ondernemer opgestelde overeenkomst is vrijblijvend tot het moment dat afnemer de overeenkomst door middel van zijn handtekening bevestigt en afnemer de ondertekende overeenkomst aan ondernemer overhandigt.

 2. In geval van uit te voeren herstelwerkzaamheden gelden stilzwijgende aanvaarding van één of meer schriftelijke bepalingen door afnemer en/of het verrichten van de aanbetaling door afnemer als bevestiging van de gehele overeenkomst.

 1. De overeenkomsten zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door ondernemer genomen maten. Afnemer is verplicht om ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden en dit voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

 2.  

 1. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, kleurstalen, opgaven van maten en gewichten afkomstig van ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

 2. Bij muren, wanden, plafonds en vloeren worden bij het meten van de oppervlakken de grootste lengte- en breedtematen aangehouden, dat wil zeggen zonder aftrek van stopcontacten, plinten, deuren, ramen, kozijnen en dergelijke.

 1. Ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op de bij de overeenkomst verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en kleurstalen. Zij dienen op eerste verzoek van ondernemer direct teruggegeven te worden, onverminderd andere aan ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen die zijn rechten zouden waarborgen.

 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de overeenkomst opgenomen aanbod, is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 3. Prijswijziging

a.   Indien na de datum van de overeenkomst genoemd in lid 1c, maar vóór de aanvang van het overeengekomen werk en/of de aflevering van de overeengekomen goederen een prijswijziging van materialen en/of grondstoffen optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien de wijziging zich voordoet binnen drie maanden na hiervoor genoemde datum van de overeenkomst.

b.   Indien van toepassing stelt ondernemer de afnemer schriftelijk op de hoogte van prijsstijgingen van materialen en/of grondstoffen die plaatsvinden na de hierboven genoemde periode van drie maanden.  Prijsstijgingen van materialen en/of grondstoffen zijn in dit geval voor risico van afnemer. Indien zich zulks voordoet, heeft afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

 1. De aanbetaling

      - Aanneming van werk ; werk in regie

      Ondernemer vraagt afnemer bij het aangaan van een overeenkomst die aanneming van werk dan wel werk in regie betreft een aanbetaling van 35% van de overeengekomen som resp. 35% van de geschatte som.

      - Herstelwerkzaamheden welke niet vallen onder de garantie zoals beschreven in artikel 10

      Ondernemer vraagt afnemer bij het aangaan van een overeenkomst die herstelwerkzaamheden betreft een aanbetaling.

Artikel 3   De Overeenkomst

 1. De overeenkomst ; aanvaarding van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt door ondernemer op schrift gesteld.

 2. De overeenkomst bevat een omschrijving van uit te voeren werkzaamheden dan wel uit te voeren herstelwerkzaamheden. De overeenkomst geeft inzicht in de prijsstelling van uit te voeren werkzaamheden dan wel in de prijsstelling van uit te voeren herstelwerkzaamheden.

      b.1 In geval van aangenomen werk is sprake van een vooraf bepaalde prijs tegen welke met name genoemde         werkzaamheden zullen worden verricht.

      b.2 In geval van werk in regie geeft ondernemer inzicht in aard en globale omvang van de werkzaamheden, uur- en/of dagtarief, eventuele eenheidsprijzen van benodigde materialen alsmede de prijzen van  andere zaken welke voor de uitvoering van de overeenkomst relevant of noodzakelijk zullen zijn. Indien mogelijk geeft ondernemer daarbij een richtprijs.  

 1. Ondernemer voorziet de overeenkomst van een datum van opstelling. Alle overeenkomsten hebben, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt, een geldigheidsduur van 60 dagen te rekenen vanaf de datum van de overeenkomst. Ondernemer is slechts aan de overeenkomst gebonden, indien de aanvaarding door afnemer binnen  60 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

 2. De door ondernemer opgestelde overeenkomst is vrijblijvend tot het moment dat afnemer de overeenkomst door middel van zijn handtekening bevestigt en afnemer de ondertekende overeenkomst aan ondernemer overhandigt.

 3. In geval van uit te voeren herstelwerkzaamheden gelden stilzwijgende aanvaarding van één of meer schriftelijke bepalingen door afnemer en/of het verrichten van de aanbetaling door afnemer als bevestiging van de gehele overeenkomst.

 1. De overeenkomsten zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door ondernemer genomen maten. Afnemer is verplicht om ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden en dit voor zover hij die kende of behoorde te kennen.

 2.  

 1. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, kleurstalen, opgaven van maten en gewichten afkomstig van ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

 2. Bij muren, wanden, plafonds en vloeren worden bij het meten van de oppervlakken de grootste lengte- en breedtematen aangehouden, dat wil zeggen zonder aftrek van stopcontacten, plinten, deuren, ramen, kozijnen en dergelijke.

 1. Ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op de bij de overeenkomst verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en kleurstalen. Zij dienen op eerste verzoek van ondernemer direct teruggegeven te worden, onverminderd andere aan ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen die zijn rechten zouden waarborgen.

 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de overeenkomst opgenomen aanbod, is ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 3. Prijswijziging

a.   Indien na de datum van de overeenkomst genoemd in lid 1c, maar vóór de aanvang van het overeengekomen werk en/of de aflevering van de overeengekomen goederen een prijswijziging van materialen en/of grondstoffen optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien de wijziging zich voordoet binnen drie maanden na hiervoor genoemde datum van de overeenkomst.

b.   Indien van toepassing stelt ondernemer de afnemer schriftelijk op de hoogte van prijsstijgingen van materialen en/of grondstoffen die plaatsvinden na de hierboven genoemde periode van drie maanden.  Prijsstijgingen van materialen en/of grondstoffen zijn in dit geval voor risico van afnemer. Indien zich zulks voordoet, heeft afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

 1. De aanbetaling

      - Aanneming van werk ; werk in regie

      Ondernemer vraagt afnemer bij het aangaan van een overeenkomst die aanneming van werk dan wel werk in regie betreft een aanbetaling van 35% van de overeengekomen som resp. 35% van de geschatte som.

      - Herstelwerkzaamheden welke niet vallen onder de garantie zoals beschreven in artikel 10

      Ondernemer vraagt afnemer bij het aangaan van een overeenkomst die herstelwerkzaamheden betreft een aanbetaling.

8.   Eigendomsvoorbehoud

      Ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan afnemer verkochte goederen, afgeleverde zaken en/of het uitgevoerde werk en/of het opgeleverde werk, zolang afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht goederen en/of afgeleverde zaken aan derden af te staan, uit te lenen, in onderpand af te geven dan wel uit de ruimten waar zij zijn geleverd te verwijderen ofwel te doen verwijderen, tòt het moment dat de gehele som en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig is betaald.

9.    Zekerheidsstelling bij afnemers

      Ondernemer is gerechtigd vóór hij levert of met de levering of nakoming van de overeenkomst wenst voort te gaan voldoende zekerheid te vorderen voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van afnemer.

10. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers

      Ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waarbij inbegrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

 

Artikel 4   De Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de overeengekomen zaken moeten zijn geleverd dan wel de overeengekomen werkzaamheden en/of de overeengekomen prestatie moeten zijn verricht.

2.   De levertijd dient door partijen in de overeenkomst zodanig te worden vastgesteld, dat ondernemer een redelijke tijd ter beschikking gesteld krijgt om de overeengekomen werkzaamheden dan wel de overeengekomen prestatie naar behoren en in overeenstemming met de verwachtingen van afnemer te verrichten.

3.   Indien hetzij door toedoen van onvoorziene omstandigheden hetzij door omstandigheden veroorzaakt door derden de levertijd wordt overschreden, zal afnemer met ondernemer een nadere termijn bepalen om de overeengekomen werkzaamheden dan wel de overeengekomen prestatie alsnog te leveren.

4.   Overschrijding van de overeengekomen levertijd

a.    Zakelijke afnemers:

      Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd of de in lid 3 genoemde extra nadere termijn om redenen die in lid 3 zijn genoemd, is ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd.

b.   Consumenten:

      Bij een overeenkomst met consumenten is ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden, die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

 

Artikel 5   De Uitvoering ; De Oplevering ; De Aflevering

 1. Tenzij anders is overeengekomen wijst ondernemer de afnemer er tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden op, dat afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is voor het volgende te zorgen:

- De plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten plaatsvinden en/of de aflevering en/of de oplevering moet geschieden dan wel de prestatie verricht moet worden, kan deugdelijk worden afgesloten.

- De plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten plaatsvinden en/of de aflevering en/of de oplevering moet geschieden dan wel de prestatie verricht moet worden, is bereikbaar en voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, wordt al het mogelijke gedaan om een vlotte uitvoering, aflevering en/of oplevering mogelijk te maken.

- In de ruimte(n) waarin werkzaamheden verricht moeten worden, zijn alle voorzieningen aanwezig die een goede kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden mogelijk maken: elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie.

- In de ruimte(n) waarin werkzaamheden verricht moeten worden, zijn voorbereidingen getroffen die een goede kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden mogelijk maken: ruimten,     oppervlakken en eventueel afgeleverde goederen en/of zaken zijn geheel droog en schoon ; ruimten zijn vrij van afval.

2.  

a.   Waar ondernemer en/of zijn medewerkers leem, leemstuc, stampleem, Stucco Lustro, Tadelakt, isolatiemateriaal en/of  wandverwarmings-elementen dienen aan te brengen en eventueel timmerwerk dienen te verrichten,  moeten muren, wanden, plafonds en vloeren waar ondernemer en/of zijn medewerkers de werkzaamheden moeten verrichten gereed zijn voor het aanbrengen van hiervoor genoemde zaken.  Dit houdt in,  dat  elektrotechnisch, loodgieters-, installatie-, timmer-, metsel- en opbouwwerk en werk aan vloeren door derden op en nabij die plaatsen reeds is geschied.

b.   Indien (een deel van) elektrotechnisch, loodgieters-, installatie-, timmer-, metsel- en opbouwwerk en werk aan vloeren door derden nog moet worden verricht en dit nadat leem, leemstuc, stampleem, Stucco Lustro, Tadelakt, isolatiemateriaal en/of  wandverwarmings-elementen aldaar door ondernemer en/of zijn medewerkers zijn aangebracht en eventueel timmerwerk aldaar door hen verricht is, zullen de kosten van door ondernemer en/of zijn medewerkers te verrichten herstelwerkzaamheden aan leem, leemstuc, stampleem, Stucco Lustro, Tadelakt, isolatiemateriaal, wandverwarmings-elementen en/of timmerwerk voor rekening van afnemer zijn.

3.

a.   Ondernemer stelt afnemer ervan op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.

b.   Bij onjuiste of onvolledige informatie door afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

c.    Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die deze gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.

4.   Ondernemer dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat zij in overeenstemming zijn met hetgeen gesteld is in de overeenkomst. Ondernemer pleegt indien gewenst dan wel noodzakelijk gedurende de uitvoering van de werkzaamheden overleg met afnemer over de aard en hoedanigheid van de tot dan toe verrichte werkzaamheden dan wel de tot dan toe geleverde prestatie en/of over de voortgang van de werkzaamheden.

a.   Indien zich vóór of na aanvaarding van het gereedgekomen werk hetzij verlies van werkmateriaal voordoet hetzij door derden schade wordt toegebracht aan het door ondernemer uitgevoerde en/of opgeleverde werk en/of aan afgeleverde zaken die deel uitmaken van de overeenkomst, zal ondernemer zich hierover in verbinding stellen met afnemer en vervolgens tezamen met afnemer de schade opnemen. Indien herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn dan wel werkzaamheden opnieuw moeten worden verricht teneinde de overeenkomst na  te kunnen komen en/of de gewenste kwaliteit te bereiken, zal ondernemer hiervoor  een vergoeding eisen en wel door het in rekening brengen van meerwerk en eventuele noodzakelijke kosten, voor zover deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt.

5.   De werktijden waarbinnen de  werkzaamheden door ondernemer worden verricht, worden vastgesteld in overleg met afnemer.

                                                                                                                                                         

Artikel 6   De Betaling

 1. Koop / Verkoop ; aanneming van werk ; werk in regie ; herstelwerkzaamheden

a.   Elke koopovereenkomst, met uitsluiting van aanneming van werk, werk in regie en herstelwerkzaamheden, geschiedt onder de algemene conditie: betaling contant bij aflevering tenzij anders is overeengekomen.

b.   Wanneer ondernemer een levering dan wel een prestatie in gedeelten uitvoert ter uitvoering van de gehele overeenkomst, is hij gerechtigd om bij elke deellevering de betaling van het geleverde of het gepresteerde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt afnemer een deelfactuur.

 1. Wanneer ondernemer een factuur toezendt aan afnemer, is de betalingstermijn 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn en  ondernemer is na verloop van de hierboven genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1c en 1d zendt ondernemer aan afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn  één betalingsherinnering dan wel stelt hij afnemer mondeling op de hoogte van zijn verzuim, waarna hij afnemer alsnog de gelegenheid geeft om  de factuur binnen 7 dagen te voldoen.

 1. - Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan  komen alle redelijke kosten ter  verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer.

      - Indien ondernemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

      - De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van  afnemer.

      - Afnemer is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

g.   Zakelijke afnemers:                        

      Wanneer de door ondernemer verzonden factuur 30 dagen na factuurdatum geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, verbeurt zakelijke afnemer de wettelijke rente conform artikel 6:119a en artikel 6:120 lid 2 BW over het openstaande bedrag.

h.    Consumenten:

      Wanneer de door ondernemer verzonden factuur 30 dagen na factuurdatum geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, verbeurt consument de wettelijke rente conform artikel 6:119 en artikel 6:120 lid 1 BW over het openstaande bedrag. 

2.   Betalingsconditie bij aanneming van werk, werk in regie en   herstelwerkzaamheden                                              

a.   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt bij een overeenkomst die aanneming van werk, werk in regie of herstelwerkzaamheden betreft als betalingsconditie: 

- Aanneming van werk:

Bij het sluiten van de overeenkomst: 35% van de overeengekomen som, zijnde de aanbetaling. Onmiddellijk na oplevering: 65% van de overeengekomen som.

- Werk in regie:

Bij het sluiten van de overeenkomst: 35% van de geschatte som. Onmiddellijk na oplevering: het nog openstaande bedrag, welke blijkt uit de schriftelijke specificatie van door ondernemer verrichte werkzaamheden en door afnemer verrichte betalingen.

- Herstelwerkzaamheden welke niet vallen onder de garantie zoals beschreven in artikel 10:

Bij het sluiten van de overeenkomst:  een aanbetaling. Onmiddellijk na oplevering: het nog openstaande bedrag, welke blijkt uit de schriftelijke specificatie van door ondernemer verrichte werkzaamheden en door afnemer verrichte betalingen.

b.   Afnemer ontvangt een factuur dan wel deelfacturen ter voldoening van het openstaande bedrag dat voortvloeit uit de overeenkomst. Indien de aard of de omvang van de overeenkomst zodanig is dat de uitvoering van de werkzaamheden dan wel het verrichten van de prestatie minimaal 4 weken vereist, ontvangt afnemer tussentijds één of meer deelfacturen.   

c.    In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1a – 1h bepaalde.

3.    Opschorten van de betalingsverplichting

      Afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden, dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

Artikel 7   De Annulering

 1. Zie artikel 9, lid 1.

2.   Indien afnemer een overeenkomst annuleert nà ontvangst van de aanbetalingsfactuur of van de orderbevestiging, terwijl hij er al van in kennis is gesteld dat de aflevering van zaken en/of de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden op een bepaald tijdstip, is afnemer  een bedrag verschuldigd zoals hierna genoemd - tenzij afnemer zich op overmacht beroept:

      vanaf 21 dagen vóór de aflevering van zaken en/of vóór de aanvang van uitvoering van de overeenkomst tot/met de dag van de aflevering en/of de uitvoering van de overeenkomst tenminste de som van Eur 250,- inclusief B.T.W., welke  vermeerderd wordt met materiaalkosten en andere met de aflevering en/of met de uitvoering van de overeenkomst samenhangende kosten, voor zover deze kosten door ondernemer in redelijkheid zijn gemaakt.

 

Artikel 8   Meerwerk ; Minder Werk ; Extra Kosten

1.   Meerwerk ; minder werk

a.   Tot meerwerk behoren in het algemeen:

      - alle werkzaamheden, materialen en andere zaken, die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en die niettemin door afnemer worden verlangd en door ondernemer worden verricht of geplaatst ;

                - werkzaamheden, materialen en/of andere zaken die door ondernemer noodzakelijk worden geacht teneinde de

overeengekomen werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel de gewenste kwaliteit te bereiken en aan de verwachtingen van afnemer tegemoet te komen, maar die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen.

b.    Indien afnemer aan ondernemer op een later tijdstip een opdracht geeft welke uitgaat boven de oorspronkelijke overeenkomst dan wel die een mindering op de oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, zal ondernemer de afnemer ervan in kennis stellen welke extra kosten hieruit voortvloeien resp. welke prijsvermindering dit met zich meebrengt. De extra opdracht(en) wordt/worden resp. de nieuwe werkomschrijving wordt op schrift gesteld en ter ondertekening aan afnemer voorgelegd.

c.    Afnemer wordt van meerwerk en/of minder werk schriftelijk in kennis gesteld. Meerwerk en/of minder werk zal naar billijkheid worden verrekend.

2.   Indien ondernemer een verandering voorstelt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, zal dit zo spoedig mogelijk door ondernemer op schrift worden gesteld.

3.   Muren, wanden, plafonds en vloeren waarvan een gedeelte niet kan worden bewerkt door kolommen, insprongen, ramen en/of deuropeningen, worden niet in mindering gebracht.  

4.   Extra kosten

      Kosten die ontstaan doordat afnemer in gebreke is gebleven de aflevering en/of de uitvoering en/of de voortgang van de werkzaamheden mede mogelijk te maken, worden  door ondernemer in rekening gebracht. Afnemer wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

     

Artikel 9   Onuitvoerbaarheid van Werk en Overmacht

1.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ondernemer of afnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer of afnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

2.

a.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin belemmerd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b.   Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.   

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

b.   Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in lid 3a, hebben partijen het recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is afnemer gehouden de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten aan ondernemer te vergoeden.

c.    Indien slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.                        

d.   Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e.    Voor zoveel ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10  De Garantie

      Wij verwijzen hierbij eveneens naar de pamfletten ‘Informatie en Advies’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem en voor Stucco Lustro alsmede naar de ‘Reparatieboekjes’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem, voor Stucco Lustro en voor Wandverwarming en eventueel naar de opleveringsbrief van Living Earth.

1.   De afgeleverde zaak en/of het opgeleverde werk dan wel de verrichte prestatie moet die eigenschappen bezitten die afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan de verwachtingen ten aanzien van normaal gebruik niet voldaan, dan heeft afnemer recht op reparatie dan wel vervanging.

2.

a.   Ondernemer dient afnemer en/of gebruiker een exemplaar van het pamflet ‘Informatie en Advies’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem en/of voor Stucco Lustro alsmede een ‘Reparatieboekje’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem en/of  voor Stucco Lustro en/of voor Wandverwarming te overhandigen, zodat afnemer/gebruiker op de hoogte is van een juist onderhoud en gebruik van de afgeleverde zaak en/of van het opgeleverde werk dan wel van de verrichte prestatie.

b.   Ondernemer stelt afnemer in kennis van herkomst en correct gebruik van eventuele afgeleverde zaken die door  ondernemer worden gemonteerd of geplaatst.  

3.   Daarnaast heeft afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken die niet het gevolg zijn van een gebrekkige dan wel twijfelachtige technische context en/of gebreken waarvan ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik.

4.  

a.   Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van afgeleverde zaken en/of van het uitgevoerde werk en/of van het opgeleverde werk dan wel van de verrichte prestatie.

b.   In het pamflet  ‘Informatie en Advies’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem en/of voor Stucco Lustro alsmede in het ‘Reparatieboekje’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem en/of voor Stucco Lustro en/of voor Wandverwarming en, indien van toepassing, in de opleveringsbrief, vindt afnemer/gebruiker aanwijzingen voor een juist onderhoud en  gebruik van de afgeleverde zaak en/of van het uitgevoerde werk en/of van het opgeleverde werk dan wel van de verrichte prestatie.

5.   Indien door fabrikant  van eventuele afgeleverde zaken die door ondernemer worden gemonteerd of geplaatst een verdergaande garantie wordt gegeven aan ondernemer, geldt deze garantie ook voor afnemer. 

6.   Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de afgeleverde zaken en/of  voor het uitgevoerde werk en/of voor het opgeleverde werk sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met de gevolgen van die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

7.   Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie als volgt gegeven:

      - Tot drie jaar na de datum van de fysieke oplevering:

       de kosten van reparatie, resp. vervanging en hierbij inbegrepen de vrachtkosten, voorrijkosten, materiaalkosten, arbeidskosten en andere kosten die met het herstel gemoeid zijn, komen volledig voor rekening van ondernemer.

      - Na drie jaar na de datum van de fysieke oplevering:

      de kosten van reparatie , resp. vervanging en hierbij inbegrepen de vrachtkosten, voorrijkosten, materiaalkosten, arbeidskosten en andere kosten die met het herstel gemoeid zijn, zijn geheel voor rekening van afnemer.

8.   De datum van de fysieke oplevering door ondernemer en van de indiening van de klacht door afnemer is beslissend voor de toepassing van de in lid 7 genoemde garantie.

9.   Afwijkingen aan kleur, tint, textuur en/of oppervlaktestructuur van leem, leemstuc, stampleem, Stucco Lustro, hout en/of andere geplaatste dan wel verwerkte zaken welke samenhangen met de aard, kleur en/of structuur van de grondstoffen, kunnen het recht op garantie en/of op schadevergoeding beperken of uitsluiten.

10. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van afnemer  om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.

Artikel 11  De Aansprakelijkheid

 1. Indien de door ondernemer afgeleverde zaak en/of het opgeleverde werk dan wel de verrichte prestatie gebrekkig is, gelden de bepalingen zoals die in artikel 10 gesteld zijn.

 2. Indien ondernemer aansprakelijk is voor directe schade en ondernemer en afnemer over de hoogte van het schadebedrag niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen ondernemer en afnemer een derde aanwijzen die door beiden als ter zake kundig wordt beschouwd, teneinde de schade op te nemen en de hoogte van het schadebedrag vast te stellen.

 3. Onder directe schade wordt verstaan:

- de kosten voor herstel en/of vervanging van de schade resp. het beschadigde object dan wel de beschadigde objecten;

- de eventueel gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en/of het aantrekken van een deskundige derde.

 1. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

 2. Ten aanzien van het monteren van wandverwarmings-elementen waaronder rails en wandverwarmingsslangen alsmede ten aanzien van het monteren van isolatiemateriaal, is ondernemer nimmer aansprakelijk voor:

- fabricagefouten aan wandverwarmings-elementen noch voor fabricagefouten aan isolatiemateriaal;

- schade en gevolgschade welke het gevolg zijn van fabricagefouten aan wandverwarmings-elementen en/of aan isolatiemateriaal;

- schade en gevolgschade welke het gevolg zijn van (installatie)fouten bij de aansluiting van wandverwarmings-elementen op het verwarmingssysteem door derden;

- schade en gevolgschade welke het gevolg zijn van installatie van wandverwarmings-elementen door derden.

 1. Voorts is ondernemer nimmer aansprakelijk voor:

- fabricagefouten aan zaken welke zijn geleverd ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en welke door ondernemer en/of zijn medewerkers zijn gemonteerd of geplaatst;

- schade en gevolgschade welke het gevolg zijn van fabricagefouten aan zaken geleverd ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en welke door ondernemer en/of zijn medewerkers zijn gemonteerd of geplaatst.

 1. Eventueel te berde gebrachte beperkingen van de aansprakelijkheid  van ondernemer voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer en/of van zijn medewerkers.

 2. Ondernemer is niet aansprakelijk indien schade aan afgeleverde zaken en/of aan het uitgevoerde werk en/of aan het opgeleverde werk  is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van afnemer, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door afnemer.  

 

Artikel 12  Klachten

      Wij verwijzen hierbij eveneens naar de pamfletten ‘Informatie en Advies’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem, voor Stucco Lustro en voor Tadelakt alsmede naar de ‘Reparatieboekjes’ voor Leem, Leemstuc en Stampleem, voor Stucco Lustro, voor Tadelakt en voor Wandverwarming en eventueel naar de opleveringsbrief van Living Earth . In deze documenten vindt afnemer/gebruiker aanwijzingen voor onderhoud en een goed gebruik van leem, leemstuc, stampleem, Stucco Lustro,  Tadelakt, isolatiemateriaal, wandverwarming en timmerwerk en andere zaken welke samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. De klacht bestaat uit een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.

      Elke klacht dient schriftelijk te worden ingediend.

 1. Wanneer afnemer tegen het advies van ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) uitvoeren of beletten, is elke klacht hieruit voortvloeiend uitgesloten.

 

Artikel 13  Nederlands Recht

      Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

Living Earth VOF

bottom of page