google-site-verification: googlefa84656fa69603df.html
top of page

5G . . .

wat kun je zelf doen?!

Lokaal in actie komen is de meest directe manier om aandacht voor dit onderwerp te vragen.

Kopieer onderstaand schrijven en richt deze

lokaal aan B&W en gemeenteraadsleden.

Gemeente, …………….
T.a.v. College van B& W en gemeenteraadsleden

Datum, ........................

Geachte mijnheer, mevrouw,

Door de steeds verdergaande uitbreiding van het mobiele netwerk en het opschalen van de snelheid ervan worden we de laatste jaren steeds meer blootgesteld aan de elektromagnetische straling die ermee gepaard gaat, en met steeds hogere frequenties en verdergaand bereik. Velen van ons voelen fysiek welke impact dat heeft op ons lichaam. Bij sommigen uit zich dat in heel heftige acute fysieke klachten, met verregaande gevolgen voor gezondheid, functioneren en welbevinden. Bij anderen uit e.e.a. zich in reeksen van vage klachten (slecht slapen, verminderde weerstand, tekorten in bloedwaarden, een opgejaagd gevoel, moeite om te concentreren etc..) die bij het verlichten van de stralingsbelasting in de directe omgeving weer verminderen of verdwijnen. Vele wetenschappers en ook artsen luiden de noodklok over straling.

In Nederland loopt de politiek ver achter op andere landen als het gaat om het erkennen van mogelijke gezondheidsrisico’s van straling. In 2011 adviseerde de Raad van Europa om bewust om te gaan met straling en redelijkerwijs blootstelling aan straling te verminderen, met name van kinderen en jongeren. Scholen werd geadviseerd om internet via draad te gebruiken vanwege deze risico’s. De Wereldgezondheidsorganisatie classificeerde straling in 2011 als mogelijk kankerverwekkend. Ook voormalig generaal directeur van de WHO, Dr. Brundtland, is duidelijk; volgens haar is er geen twijfel dat straling van draadloze technologie gezondheidseffecten heeft. Ze adviseert bewust om te gaan met draadloze apparaten omdat ze straling uitzenden. Onder deze link vindt u een overzicht van adviezen en maatregelen in andere landen: https://www.stopumts.nl/pdf/WiFi%20mobieltjes%20kinderen.pdf

De Nederlandse regering daarentegen volgt het standpunt van de Nederlandse Gezondheidsraad die stelt dat onderzoek niet bewijst dat straling schadelijk is voor de gezondheid. Zij hanteert daarmee geen voorzorgsprincipe, en laat na om over mogelijke risico’s te communiceren, neemt geen voorzorgsmaatregelen, en heeft notabene bepaald dat zendmasten hier veel harder mogen stralen dan in andere landen. In landen als Rusland, China, Italië en Israël zijn de stralingslimieten een factor 100 lager dan in Nederland. Er zijn wifi-netwerken uitgerold door het hele land, ook op scholen, iedereen gaat immers met de tijd mee, en er zijn zendmasten geplaatst op bejaardentehuizen, ziekenhuizen, bedrijfspanden die daar weer geld mee verdienen. Maar wie is er ècht op de hoogte van de gezondheidsrisico’s? En heeft daar bewuste keuzes in gemaakt? Zowel in bedrijven, op scholen, in ziekenhuizen, bejaardentehuizen, de lokale politiek, als thuis? Weinigen. Velen gaan ervan uit dat ‘als het onveilig zou zijn, de overheid het wel zou verbieden of inperken”. Maar de overheid heeft in deze ook andere belangen. Die verkocht de licenties voor de snellere mobiele netwerken voor vele miljarden aan de telecombedrijven, met de belofte dat die bij het uitrollen daarvan geen tegenwerking meer zouden ondervinden door bezwaren vanuit de bevolking.

Nu worden de eerste stappen gezet om weer verder op te schalen, van 4G naar 5G, en dus naar een nog hogere stralingsbelasting. Het is aannemelijk dat de gezondheidseffecten van 5G nog dramatischer zullen zijn omdat er hogere frequenties worden gebruikt en er sprake is van een cumulatie van stralingsbronnen. Omdat het millimeter golven zijn zullen er niet alleen veel grotere zendmasten nodig zijn, maar ook nog eens heel veel kleine zendcellen ter ondersteuning. De millimeter golven van 5G kunnen namelijk niet door muren, niet door bomen en worden geabsorbeerd door de regen. Voor 5G zal er straks een sterke mini-zendmast hangen aan bijna iedere lantaarnpaal, zal het mogelijk geïntegreerd worden in straatstenen en zelfs schoenzolen. Tegelijkertijd wordt in het hele invoeringsdraaiboek van 5G nergens gesproken over wetenschappelijk onderzoek en over veiligheidslimieten. 5G dreigt dus ingevoerd te worden zonder dat er wetenschappelijk onderzoek is verricht naar de gevolgen voor mens, dier en natuur en zonder dat reële veiligheidslimieten vastgesteld zijn.

Wij als burgers maken ons ernstige zorgen over deze ontwikkelingen binnen onze gemeente. Bestaat er (nog) geen kennis noch bewustzijn bij de gemeente van de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling? En van de cumulatieve effecten van 3G, 4G en straks 5G samen op ons allen als inwoners van de gemeente?

Wij willen u dan ook expliciet vragen of jullie al beleid hebben ontwikkeld in de richting van 5G en of jullie bij het ontwikkelen van dit 5G beleid ook rekening houden met de uitgebreide wetenschappelijk onderzochte inzichten in de gevaren die 5G met zich mee brengt voor de hele volksgezondheid?

Dat is reden voor ons om u als College van B&W en gemeenteraadsleden middels deze brief te informeren hierover, zodat u in toekomst als gemeente tot weloverwogen herzieningen / beslissingen kunt komen als het gaat om de invoer van 5G. Hiervoor is het nodig om alle negatieve effecten van de huidige netwerken t/m 4G in kaart te brengen en gedegen te evalueren door alle betrokkenen en te onderzoeken wat de effecten zullen zijn van 5G op mens, dier en natuur. Economische motieven mogen wat ons betreft geen reden zijn om de inwoners van de gemeente nog meer bloot te stellen aan ongezonde straling.

Met vriendelijke groet,

………… je naam en adres

Ps: Onderstaand treft u enkele artikelen waarin u meer uitgebreid kunt lezen over de genoemde risico’s en het speelveld waarin deze al dan niet serieus worden genomen. Dit alles met gedegen bronvermelding.


Artikelen en video’s:

1. 5G Space Appeal https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
    In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie.        Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN,        WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.

2. Artikel Judith Jobse: Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid.
    https://judithsblogjes.wordpress.com/2017/09/08/brandbrief-wetenschappers-5g-gevaar-volksgezondheid/

3. Artikel Wendy Schouten http://eigenkracht.blogspot.com/search/label/Draadloze%20techniek

4. Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: http://www.iemfa.org/

5. Deze politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid          sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp

6. Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten: 
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=f4cfGbWA1T0 

7. Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen https://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2017.pdf

8. Blijf actueel op de hoogte via de site https://stralingsbewust.info/ 

9. Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie 
    https://pdfs.semanticscholar.org/12ef/ef95f87ef113a11605ea27ec677c3163c323.pdf

Citaten:

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” *

Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt klare taal: “Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht.

Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie:“DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.” (Momenteel wordt ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker dan 3G)

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan
40.000 burgers (*): “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut) (*)

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.” (*)

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” (…)

5G.png
bottom of page